TilbageGrønnehaveskolen - en alternativ indsats

Af Leif Karlsson forstander

Grønnehaveskolen

Grønnehaveskolen er en amtskommunal specialskole for voksne.
Den blev oprettet i 1983 med det formål at tilbyde undervisning til mennesker med psykiske lidelser.

Efter en beskeden start med 3 ansatte i en lejlighed over hospitalets køkken, er skolen nu flyttet i eget hus, og personalet er vokset til 6 lærere, l sekretær samt undertegnede.

Skolen blev primært etableret, fordi der fra patienterne var et tiltagende ønske om undervisning.

Dette undervisningsbehov kom også klart til udtryk, da skolen åbnede.
Antallet af ansøgere var så stort, at skolen måtte lave lange ventelister samt bede de optagne elever om at udvælge nogle få af de fag, som de ønskede undervisning i.

Antallet af ansøgere er i de forløbne år ikke blevet mindre, og det har glædeligvis medført, at amtets Undervisnings- og Kulturudvalg har valgt at prioritere undervisningen af sindslidende så højt, at de ca. 60 elever, der hver uge modtager undervisning på Grønnehaveskolen eller de ca. 100, som det bliver til på årsbasis, nu kan få de fleste undervisningsønsker opfyldt.

Undervisningstilbudet
Skolen tilbyder undervisning i alle almene skolefag som f.eks. dansk, matematik, datalære, fremmedsprog, biologi, samfundsorientering, køkkenskole, tegning/ maling, sang og musik på grundskole og videregående niveau.
Herudover tilbydes støtteundervisning til elever, der påbegynder en uddannelse, samt til elever der ved indlæggelsen på hospitalet er under uddannelse.
Undervisningen gives som egentlig fagundervisning eller som projektundervisning, hvor flere fag indgår i en målrettet aktivitet.
Som eksempel på det sidste kan nævnes et projekt, der resulterede i rapporten "Integration af sindslidende i lokalsamfundet", og som bl.a. førte til etablering af det brugerstyrede Værestedet på hovedgaden i Nykøbing Sj.

Der er således gode muligheder for, at den enkelte elev kan nå de mål, som vedkommende har sat sig, det være sig mål der sigter på personlig udvikling og vækst, eller mål der mere specifikt peger frem mod et liv udenfor hospitalet.

Den alternative indsats
Som det fremgår af ovenstående, hører skolen under amtets Undervisnings- og Kulturforvaltning, og undervisningen varetages af uddannede lærere.
Skolen er således et reelt tilbud om undervisning, og patientrollen udskiftes derfor med en selvvalgt elevrolle, når skolegangen påbegyndes.
Dette betyder bl.a., at eleven indgår i et undervisningmiljø, hvor udvikling, ligeværdighed og solidaritet er i centrum.
Det betyder også, at eleven bliver det aktive jeg, der tilegner sig stoffet, og at der i undervisningen ses bort fra eventuelle symptomer, og i stedet focuseres på faget og elevens evner og ressoucer.

Der åbnes således op for utallige udviklingsmuligheder i elevrollen, og den har desuden den væsentlige kvalitet, at den kan anvendes udenfor hospitalet.

Fremtiden
Da Vestsjællands amt oprettede Grønnehaveskolen, var den den første af sin art i landet.
Nu er der efterhånden etableret lignende undervisningstilbud overalt i Danmark, og skolen har taget aktivt del i dette udviklingsarbejde, både hvad angår den pædagogiske struktur og lærernes efteruddannelse.

At undervisningen også i fremtiden bør være et selvfølgeligt tilbud til mennesker med psykiske vanskeligheder, kan alene begrundes ud fra et lighedsprincip samt ud fra de dokumenterede behov og de opnåede resultater.

Med etableringen af distriktspsykiatri i Danmark og den deraf følgende reduktion i antallet af sengepladser på hospitalerne, må undervisningen blive en central aktivitet i rehabiliterings- og integrationsbestræbelserne, fordi den som nævnt formidler viden og færdigheder, som kan give den enkelte nye handlemuligheder og et nyt værdifuldt livsindhold med mål og mening og dermed en ny start i samfundet.

Høj skoletanker
Med udgangspunkt i skolens undervisningserfaringer og de distriktspsykiatriske tiltag har skolen indsendt forslag til Vestsjællands amt om oprettelse af en landsdækkende højskole for mennesker med psykiske vanskeligheder.
Forslaget har netop været til høring i patientorganisationerne og både Foreningen Sind og Galebevægelsen har bakket op om projektet.

Grønnehaveskolens første 7 år har således været præget af stor elevtilstrømning, udvikling, engagement og dynamik og alt tyder på, at de kommende år vil blive lige så spændende, indholdsrige og udfordrende.

Leif Karlsson
forstander

til toppen

Tilbage