TilbageMindestenen ved Nr. Asmindrup Kirke


På en stor marksten i kirkegårdsgærdet, er der indhygget en tekst til minde om befrielsen d. 5. maj 1945

I "Historisk Samfund for Holbæk Amt 1952" skriver Viggo Akselbo om mindestenen:

" Nr. Asmindrup sogn er et af de få sogne, der kom helt uskadt ud af besættelsens hårde fagntag gennem fem lange år.
Der var bud efter os, tyskerne var her og beslaglagde skole og forsamlingshus. Hos en gårdmand tog de en del af hans lejlighed til brug for et par kontorfolk, men han var så stærk nationalt sindet, at han turde optræde fast og korrekt overfor tyskerne, og da de forlangte, at han skulle lade dem få sin telefon, nægtede han det. Chefen gav ham besked om, at så blev den eksproprieret.
"Det må I selv om", var svaret. Tyskerne flyttede pludselig deres teltpæle til Nykøbing, og der blev givet besked om, at skoler og forsamlingshus ikke var brugbare til formålet. Den ene skole var ellers ryddet, og i forsamlingshuset havde man så småt begyndt at rydde til side, og glade blev sognets beboere, da man så let blev fri for besættelsesmagten.


Og Viggo Akselbo fortsætter:

Vi havde ingen nazister, i hvert fald holdt de sig godt skjult, og ingen optrådte unationalt. Derimod var der mange frihedskæmpere, dem så vi dog først noget til ved kapitulationen, skønt de havde arbejdet godt, så godt, at der kunne være våbenlager uden for ens egne døre, uden at man anede det. Forrædere havde vi ingen af.

Da vi så oplevede fredsslutningen lykkelige dage, var begejstringen over, at vort sogn var sluppet så nådigt gennem de fem trange år, så levende og hjertelig, at vi fik lyst til at rejse en sten til minde om denne lykkelige oplevelse

Dagen efter kapitulationen blev der om morgenen afholdt en mindegudstjeneste. Efter gudtjenesten samledes bestyrelsen for "De Samvirkende Foreninger" ved kirkens østside for at tage bestemmelse om en mindesten. Der sad nemlig en meget stor sten i selve kirkegårdsdiget, og i længere tid var der mand og mand imellem talt om, at her var mindestenen, der passede.
Det var for øvrigt også på tale efter første verdenskrig at sætte indskrift på den sten for at mindes Nordslesvigs indlemmelse i Danmark, men det blev ikke til noget.

"De Samvirkende Foreninger" med pastor Aarup som formand påbegyndte nu en indsamling, og det varede ikke så længe, før den var tilendebragt, men det varede alligevel et år før afsløringen fandt sted. Inskriptionen blev udført af stenhugger Chr. Nielsen, Holbæk, og kostede ca. 600 kr.

Den 5. maj 1946 afholdtes en festgudtjeneste i kirken, og umiddelbart efter samledes kirkegængerne ved kirkens østside for at overvære afsløringen af mindestenen. Der blev sunget "Det haver så nyligen regnet", og derefter talte pastor Aarup.

Til sidst afslørede han stenen og overdrog den på "De Samvirkende Foreningers vegne til sognets menighedsråd.
Derefter sang man "Kongernes Konge", og mindefesten sluttede."

INDSKRIFTEN LYDER:

I FORTID SATTE FRIE SLÆGTER

DENNE STEN I KIRKENS HEGN

DA FJENDEAAGET BRAST

BLEV DEN VOR NYE FRIHEDS

MINDETEGN

5.MAJ 1945

MIN SJÆL LOV HERREN

OG GLEM IKKE ALLE HANS

VELGERNINGER.