Tilbage


Engelstrup Mølle
På en lille bakke mellen Engelstrup og Herrestrup, midt igennem sognet, lå Engelstrup mølle og møllegården.. Møllen var sognes første mølle og den lå på mtr. nr.17
Engelstrup Møllegård der havde et areal på 5,5 Ha. lå på Mtr. nr. 8

Hvor lange tilbage i tiden der har ligget en mølle her er der næppe nogen der kan gøre rede for nu.
Men for 350 år siden omtales den. Der var ingen avling til møllen før efter krigen 1658, og da var det tilfældigt hvem der ville afgive jord til møllen.
Men i 1775 afstod brugeren af Mtr. nr. 5 noget af sin jord til møllen, idet et mindre areal i bjærgvangen blev lagt hertil
Marken ved møllen kaldes Mølle Ås og i Bjergevangen for Havebjerg Åsen.

Den første mølle i Engelstrup var en lermølle, og dens første møllers navn, der nævnes, det var i 1664, var
Jens Due.
I 1688 hed møllerens ejer Ole Svendsen

Den første rigtige vindmølle blev bygget af Ritmester Christian Liebman Leegel, han forpagtede møllen bort, og da han senere blev kommandant i Fredericia, solgte han møllen 1. maj 1698 til Tyge Mortensøn.

Møllen havde nu skiftende ejere, således ejede provsteenken Madame Borch møllen i 1720 og 3. julenat 1721 blev møllen blæst omkuld at en hård storm.
Provsteenken lod straks møllen opføre igen, en stubmølle, og bortfæstede den til Hans Rasmussen, for livstid, for en årlig leje på 32 rdl. 2 mk. og 8 sk

Efter at have haft forskellige ejere købte Thomas Rasmussen, fra Vindekilde, møllen for 800 rdl. i 1753.
Thomas Rasmussen fik i 1755 lagt jord til møllen og byggede Møllegården.

Efter Thomas Rasmussen skiftede møllen nu tit ejere, der var møller Grøndborg, Rasmus Pedersen i 1760, Wibæk i 1795, Kastrup i 1798, Luyzhøft i 1812, skovfoged Ritter og derefter Kaptajn Jørgensen der dog ikke beboede den.
I 1828 brændte stubmøllen, og Ostenfeldt byggede da en ny Hollandsk Mølle, efter Ostenfelds død bestyrede enken mølleriet 2-3 år indtil Hovmann d 3/4 1837 kom i besiddelse af den, og solgte den i 1847 til Jems Larsen, som døde omkring 1857, hans enke blev så gift med Niels Nielsen søn af Niels Nielsen på gård nr. 1, prebenholm, senere matr. nr.6.

Derefter hed ejerene af møllen Hansen, Jakobsen og Neus.

I 1916 blev mølleriet ophørt og i 1921 blev møllen revet ned.
Kr. Hovmand oprettede et bageri i 1846, men dette er også nedlagt for længe siden.


Møllersvendens hus


I forbindelse med beskrivelsen af Engelstrup mølle ville det være unaturligt ikke at nævne en tilknytning til møllen, nemlig møllesvendens hus der, som navnet siger, var bolig for møllersvenden og hans familie og som var en af møllegårdens bygninger.

Dette hus blev aldrig haldt andet end møllersvendens hus.

Møllersvenden i de gamle hollandske møller var som regel en ældre og erfaren mand. Hans arbejde bestod ikke alene i at male bøndernes korn, han skulle også være ansvarlig for at maskineriet d.v.s. at kværnene var i ordenmed hensyn til bindning af de dengang store Rhinsk-sten hvoraf liggeren var så stor at den vejede godt op mod 1 tons.
Løberen var ikke så svær, men det var natursten med lange lige stråler med deres forgreninger som der skulle en erfaren og kyndig mand til at blide.

Desuden havde møllersvenden en del udendørs arbejde på omgangen for med spil og kæder med håndkraft at dreje vingerne op mod vinden ligesom på afsejling eftersom vinden var stærk eller svag.
Selvkrøjen og selvsvikken samt hjælpemotor var ikkr opfundet dengang.
Alt dette skulle der en erfaren møllersvend til at klare så kværnene malede tilfredsstillende.

Møllens ejere gennem årene


 1. Jens Due ejede møllen 1664.
 2. Ole Svendsen Nævnes 1688, møllen kaldes en Lormølle
 3. Ritmester legel byggede en rigtig vindmølle, som han solgte i 1698 til:
 4. Tyge Mortensen der siden afstod den til sin svigerfar.
 5. Søren Olesen. ... møllen var fra gammel tid en ejendomsmølle.
 6. Madam Borch var en provsteenke, hun købte møllen og boede der nogle år, hun døde vistnok i 1729. ...
     Under julestormen 1721 blæste møllen om. Det kostede 652 Rdl. at bygge den op, derefter lejede hun den
      nye mølle ud til:
 7. Hans Rasmussen, han måtte give 32 Rdl. 2 Mark og 8 Skilling i leje årlig. i 1740 solgtes møllen for 800 Rdl. til:
 8. Torben Olsen, hvis broder bestyrede den
 9. Klaus Maas fra Lybæk lejede møllen i 1746 og døde her i 1753.
10. Anders Hansen fra Frederikssund købte den for 800 Rdl. han solgte den til sin søsters mand for den samme
      sum.
11. Thomas Rasmussen fra Vindekilde fik 1755 lagt jord til møllen og byggede møllegården.
      Møllens ejere skifter nu hurtigt:
12. Grøndborg.
12. Rasmus Pedersen ca. 1760.
14. Wibæk der døde i 1795.
15. Kastrup rejste 1798.
16. Lützhøft 1812.
17. Skovfoged Ritter.
18. Kaptajn Jørgensen, stubmøllen nedbrændt 1828.
19. Ostenfeldt, han byggede 1828 en ny hollandsk mølle. Ostenfeldt døde i 1835, hans enke fortsatte til 1837.
20. Kristiam Hovmann var medlem af det første sogneforstanderskab. Han oprettede et bageri i 1846, han solgte
      møllen 1847 til:
21. Jens Larsen, han døde i 1857, enken giftede sig derefter med:
22. Niels nielsen fra Grevinge Mtr. nr. 6
23. Hansen.
24. Jacobsen, mølleriet blev nedlagt i 1916.
25. Neus.
26. Julius Hansen til 1921 møllen blev nedrevet i 1921.
27. Jens Madsen til 1928.
28 1928. Thorvald Bentsen. født 1902
      Jorden i Bjærgvangen frasolgt 1914
      1972 solgt resten af jorden ca. 10 tl. til Mtr. nr. 5 G.
      1988 Lærer Per Larsen.

1916 Mølleriet nedlagt
1921 Møllen nedrevet.til toppenNovember 2011